Statut Fundacji Voices

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Voices i zwana jest dalej „Fundacją”. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Bartosza Masternaka, Notariusza z Kancelarii Notarialnej we Wrocawiu przy Rynek 7, 50-106 Wrocław, dnia 31 października 2013 roku, Rep. A nr 22632/2013, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

4. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§2

1. Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie

określonym obowiązującymi przepisami.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

1. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach stosunkowych.

2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa obowiązującego w RP oraz prawa zagranicznego.

3. Fundacja może tworzyć swoje przedstawicielstwa, oddziały, i filie w kraju i za granicą

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

§4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

Cele i środki działania

§5

Celem fundacji są:

1. Tworzenie, wspieranie i promowanie inicjatyw i projektów społecznych, kulturalnych, oświatowych, charytatywnych i artystycznych oraz związanych z ochroną środowiska.

2. Tworzenie płaszczyzny do prezentowania i propagowania cennych inicjatyw społecznych, kulturalnych i artystycznych.

3. Tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy inicjatorami i osobami poszukującymi dla siebie form aktywności w wyżej wymienionych obszarach.

4. Rozwijanie dialogu społecznego, w tym w szczególności dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego.

5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w tym tworzenie warunków dla większej społecznej i kulturalnej aktywności w szczególności kobiet.

6. Wspieranie twórczości, rozwoju i aktywizacji zawodowej.

7. Poszerzanie dostępu do informacji związanej z prawnymi aspektami aktywności i/lub działalności kulturalnej, społecznej i charytatywnej.

8. Działalność w obszarze pomocy społecznej i charytatywnej.

9. Wspieranie finansowe, organizacyjne i rzeczowe lokalnych i międzynarodowych projektów charytatywnych skierowanych w szczególności do kobiet.

10. Budowanie w społeczeństwie poczucia globalnej współodpowiedzialności i rozwijanie wolontariatu.

11. Kształtowanie i promowanie postaw tolerancji szczególnie w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn, oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie spotkań otwartych, szkoleń, sympozjów, konferencji, odczytów, dyskusji, imprez edukacyjnych i kulturalnych, koncertów, wyjazdów integracyjnych, spotkań, plenerów, konkursów i warsztatów zarówno w kraju jak i za granicą.

2. Upowszechnianie dokonań artystycznych i kulturotwórczych.

3. Działalność tłumaczeniową oraz zamieszczanie informacji o działalności Fundacji w internecie.

4. Doradztwo, szkolenia i pomoc organizacyjno–ekonomiczną dla osób i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji.

5. Współpracowanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granica w zakresie wymienionym w celach Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całościowego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

6. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej, rzeczowej, doradczej i prawnej, na realizację celów fundacji.

7. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej we wszystkich jej formach.

8. Archiwizowanie i udostępnianie dorobku Fundacji.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie publikacji, produkcję i realizację materiałów audiowizualnych.

10. Promocję i organizację wolontariatu i ekonomii społecznej.

11. Prowadzenie działalności badawczej.

12. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zrzeszeniach o charakterze kulturalnym, społecznym, artystycznym i charytatywnym.

13. Organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji.

14. Tworzenie placówek pomocy.

15. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Fundacji.

§7

1. Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w pełnym zakresie wymienionych celów i sposobów realizacji celów.

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§8

Realizując swoje cele Fundacja przestrzega przede wszystkim następujących zasad:

1. kształtowanie warunków pozwalających na rozwój wolnych od uprzedzeń przyszłych pokoleń,

2. przezwyciężanie i powstrzymywanie się od faworyzowania lub dyskryminowania poszczególnych płci, narodowości, grup etnicznych, ugrupowań religijnych czy światopoglądowych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§9

1. Fundusz założycielski wynosi 1 000 zł i jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

2. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§10

1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

a) dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych, a także

inne przysporzenia majątkowe przekazywane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

b) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

c) dotacje z budżetu Państwa, jednostek administracyjnych i samorządowych,

d) dochody z udziałów i akcji spółek publicznych i niepublicznych,

e) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych,

f) dochody z praw majątkowych,

g) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa

h) wszelkie inne dochody (w ramach obowiązującego prawa).

2. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokajanie potrzeb określonych przez Fundację, chyba że wyraźnie określono w nich cel, na jaki mają być przeznaczone.

§11

1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze docelowe.

2. Z dochodów określonych powyżej, Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane odrębną nazwą, lub nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których gromadzone są środki otrzymywane od w/w osób z w/w tytułów.

3. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami, zgromadzonymi na funduszach, podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych powyżej – wolą spadkodawców i zapisodawców.

§12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§13

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2015r.

§14

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów lub darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi fundatorzy, darczyńcy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej fundatorów lub darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej fundatorów lub darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy lub darczyńcy Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we

właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Rozdział IV

Władze fundacji

§ 16

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 17

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Fundatora.

2. Do kompetencji Fundatora należy również odwołanie poszczególnych członków Zarządu oraz odwołanie całego Zarządu i powołanie nowego.

3. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata.

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Prezesem Zarządu jest na mocy statutu Fundator.

6. W przypadku śmierci Fundatora jego uprawnienia przewidziane w statucie wykonuje Wiceprezes Fundacji oraz Pierwszy Wizeprezes Fundacji, który obejmuje funkcje Prezesa Zarządu.

7. Zarząd wybiera ze swojego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

8. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa odpowiedni Regulamin.

9. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W przypadku gdy Fundator poweźmie wiadomość o podejęciu przez Zarząd uchwały rażąco naruszającej dobro Fundacji, godzących cele Fundacji i sposoby jego realizacji, Fundator ma prawo w terminie 7 dni od powzięcia przez Fundatora wiadomości o podjęciu danej uchwały, uchylić daną uchwałę w trybie nadzoru. O uchyleniu Fundator zawiadamia wszystkich członków zarządu.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) przygotowywanie merytorycznych i finansowych planów działalności Fundacji,

b) gospodarowanie majątkiem Fundacji,

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

d) ustalanie wysokości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji,

e) przyznawanie dyplomów, odznaczeń i honorowego członkostwa Fundacji,

f) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,

g) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia przedstawicielstwa, oddziału bądź filii Fundacji,

h) podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Zarządu sprawach Fundacji,

i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 19

1. Podczas posiedzeń wieloosobowy Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. O ile Statut nie przewiduje surowszych warunków, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, we Wrocławiu, chyba że wszyscy członkowie Zarządu postanowią inaczej.

3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

4. Posiedzenie Zarządu jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje członek Zarządu z własnej inicjatywy.

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są za pomocą zaproszeń wysłanych pocztą elektroniczną, na adresy uprzednio wskazane przez członków Zarządu, wysłanych co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu powinno być określone miejsce, godzina rozpoczęcia i porządek obrad posiedzenia.

§ 20

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Fundacji.

2. Obsługa administracyjna Zarządu należy do biura Fundacji.

3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Fundacji.

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 50 000,00 złotych, w przypadku Zarządu wieloosobowego, wymaga oświadczenia woli dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w trybie jednogłośnej uchwały. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów Fundacji.

§ 23

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele społecznie lub gospodarczo użyteczne innym, wskazanym przez Fundatora organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 24

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i odznaki, świadectwa, dyplomy honorowe i inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym oraz podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.